Privacy verklaring

Als u belanghebbende bent als huurder of woningzoekende bij de Stichting Huurdersbelang Delden kan het zijn dat wij over uw persoonsgegevens beschikken. U kunt er van verzekerd zijn dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens wettelijke eisen namelijk Wet bescherming persoonsgegevens WBP en Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij eventueel nodig hebben en waarvoor.
Gebruik persoonsgegevens.
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Van de informatie die u ons geeft bewaren en gebruiken wij gegevens:
1 waarvan bij opgaaf duidelijk is dat ze aan ons verstrekt zijn om te verwerken.
2 die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen.
3 om aan de wettelijke verplichtingen van de Stichting Huurdersbelang Delden te voldoen.

Wij gebruiken de volgende gegevens om de gevraagde dienstverlening aan te bieden.
1 naam adres woonplaats
2 geboorte datum
3 telefoonnummer
4 emailadres

Klant{tevredenheid} onderzoek.
Deze onderzoeken of enquêtes worden via email of telefonisch uitgevoerd door een extern bureau.

Delen met derden.
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken, dit elders in onze privacyverklaring wordt vermeld of indien dit wettelijk verplicht is. Bij fraude of misbruik kunnen of moeten wij persoonsgegevens aan de daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij uw toestemming.
Beveiliging.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Mocht zich toch een situatie voordoen waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar zijn, informeert Stichting Huurdersbelang Delden de benadeelde personen. In dat geval melden wij dat ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website.
Op onze website treft u een aantal links aan, die verwijzen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties omgaan met de gegevens die u eventueel op deze websites invult.

Websites van derden.
Deze verklaring is niet toepassing op websites van anderen die met links op de website van www.huurdersbelangdelden.nl zijn verbonden, tenzij anders is vermeld in deze privacyverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan als u daar gegevens invult.
Wijziging in de privacyverklaring.
Huurdersbelang Delden behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u dan ook om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
Toestemming.
Als belanghebbende bij de Stichting Huurdersbelang Delden gaf u ons toestemming om uw gegevens te verwerken en op te slaan zolang u bij ons geregistreerd staat.
Rechten en klachtenprocedure.
U heeft recht van inzage in uw dossier. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan alleen als gegevens niet relevant zijn. Heeft u klachten met betrekking tot de privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens.
Voor vragen en/of wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat van Huurdersbelang Delden.
Email: huurdersbelangdelden@outlook.com