Iedere huurder van Wonen Delden
heeft recht op een betaalbare, leefbare en
duurzame woning

Elke woningbouwcorporatie heeft een eigen overlegorgaan om de belangen van alle huurders te vertegenwoordigen. Dit is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Bij Wonen Delden is dat Stichting Huurdersbelang Delden.
Stichting Huurdersbelang Delden is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit huurders van Wonen Delden. Ze behartigt (op beleidsmatig niveau) de belangen van alle huurders van Wonen Delden, in de gesprekken die ze voert met de verhuurder en de gemeente. Hieronder vallen o.a. de prestatieafspraken tussen huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huuraanpassing, het woningonderhoud en geplande renovatieprojecten, leefbaarheid e veiligheid in de woonomgeving.
Wat zijn we niet? Een doorgeefluik voor klachten en reparatieverzoeken. Daarvoor kunnen de huurders Wonen Delden zelf benaderen. We houden wel de algemene lijn in de gaten.

Het bestuur van Stg Huurdersbelang Delden bestaat momenteel uit:

Wim Struik:        voorzitter/secretaris
Harry Keizer:      penningmeester/notulant
Florus Terhalle:  lid